GDPR

I. Úvodné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Europského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Your Change, s.r.o., IČO 47548690, so sídlom Klincová 35, 82108 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresný úrad Bratislava (ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú:

 1. adresa: Klincová 35, 82108 Bratislava
 2. e-mail: valasek.marek1@gmail.com
 3. telefón: +421 915 313 869

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možno priamo alebo nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré Správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:

 1. meno a priezvisko
 2. e-mailová adresa
 3. poštovná adresa
 4. telefónne číslo

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 1. plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 3. oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 4. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných zdieľaní a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je

 1. vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany Správcu plniť,
 2. plnenie právnych povinností voči štátu,
 3. zasielanie obchodných zdieľaní a ďalšej činnosti marketingových aktivít.

Zo strany Správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

 1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 2. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie      …. rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 1. Podieľajúce sa na dodaní tovaru, služby, realizácie platieb na základe zmluvy,
 2. Zaisťujúce služby prevádzky e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 3. Zaisťujúce marketingové služby.
 4. Správca nemá/má v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Spracovatelia osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však preňho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 1. poskytovateľ služby YourChange, s.r.o.,
 2. aplikácia ActiveCampaign - spoločnosť ActiveCampaign, LLC
 3. fakturačný systém FAPI - FAPI Business s.r.o.
 4. správca webovej lokality - MioWeb, s.r.o.
 5. prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softwarových služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.
   

VII. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

 1. právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 2. právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 3. právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 5. právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
 6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail Správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

IX. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa zoznámil/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste Správcovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2021.