Všeobecné obchodné podmienky

I. Objednávka služieb - uzatvorenie zmluvy

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na https://www.yourchange.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou, faxom, alebo telefonicky.

2.Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

3. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

4.Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

6. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

II. Cena za služby a platobné podmienky

1. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi služby za odplatu, pričom jej výška je uvedená ako na internetovej stránke Poskytovateľa, tak aj v objednávkovom formulári. Súčasťou ceny za služby je aj DPH v zákonom stanovenej výške. Výška ceny za službu je tak Objednávateľovi známa ešte pred odoslaním objednávky a pred uzatvorením zmluvy.

2. Cena jednotlivých služieb je uvedená samostatne pre každú službu ponúkanú Poskytovateľom a je konečná. K cene za službu nie sú účtované žiadne ďalšie poplatky, a to ani za platbu, ani za dopravu, vzhľadom k tomu, že predmetom zmluvy je poskytnutie služby a doprava sa neuskutočňuje.

3. Uvedená cena je platná v momente vytvorenia a odoslania objednávky Objednávateľom.

III. Poskytnutie služieb

1. Poskytnutím konkrétnej služby sa rozumie zabezpečenie služieb v rozsahu a za podmienok uvedených na internetovej stránke Poskytovateľa, a to všetko počas doby trvania zmluvy, ktorá je uvedená na internetovej stránke Poskytovateľa. Bližšie informácie o obsahu jednotlivých služieb, ako aj o dĺžke trvania zmluvy sú uvedené na internetovej stránke Objednávateľa, ako aj v objednávkovom formulári. Všetky tieto informácie o zmluve, jej obsahu, dĺžke jej trvania a ďalších informáciách sú Objednávateľovi oznámené ešte pred odoslaním objednávky zo strany Objednávateľa.

2. Poskytovateľ poskytne službu v dohodnutom rozsahu, v dohodnutom čase a za dohodnutých podmienok na základe potvrdenej Objednávky Poskytovateľom.

3. V prípade, ak budú predmetom konkrétnej zmluvy aj iné služby, budú tieto služby poskytnuté Poskytovateľom Objednávateľovi v rozsahu, spôsobom a v lehotách ako to bude uvedené v objednávkovom formulári, a teda v súlade s uzatvorenou zmluvou.

IV. Platenie ceny za služby

1. Za konkrétne služby ponúkané Poskytovateľom je možné platiť platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány. Táto platba nie je nijakým spôsobom spoplatnená.

V. Autorské práva

1. Všetky služby a ich obsah sú autorským dielom. Objednávateľ je oprávnený tieto služby využívať v rozsahu zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a  v rozsahu objednávky služieb, uskutočnenej Objednávateľom.

2. Objednávateľ nie je oprávnený nijakým spôsobom nakladať s dielom, ktorým sa na účely tohto článku VOP rozumie služba poskytovaná Poskytovateľom a jej obsah. Objednávateľ nie je predovšetkým oprávnený na zaznamenávanie diela, kopírovanie diela, jeho rozširovanie, či sprístupňovanie iným osobám. Objednávateľ je oprávnený využívať služby sám a nie je oprávnený umožniť využívanie služieb tretím osobám.

VI. Odstúpenie Objednávateľa od zmluvy bez uvedenia dôvodu

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Poskytovateľovi alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Poskytovateľa, ktorá je: Your Change, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava.

3. Odstúpenie od zmluvy možno u Poskytovateľa uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je poskytnutý Objednávateľovi pred uzatvorením zmluvy. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne, a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi, aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej odstupuje, meno a priezvisko, adresu .

4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

5. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý je sprístupnený Objednávateľovi, pred uzatvorením zmluvy.

6. Nakoľko je predmetom zmluvy poskytnutie služby, Objednávateľ v prípade odstúpenia od zmluvy, nezasiela Poskytovateľovi žiaden produkt – vzhľadom k uvedenej skutočnosti tak Objednávateľ nemá v súvislosti s vrátením produktu Poskytovateľovi žiadne náklady.

7. Poskytovateľ vráti spotrebiteľovi zaplatené plnenie za službu, ako aj všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6 zákona č, 102/2014 Z. z., spotrebiteľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

8. Poskytovateľ informuje spotrebiteľa, že v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak predmetom zmluvy je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

VII. Alternatívne riešenie sporov

1. V prípade, že Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Objednávateľom, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk). Objednávateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Objednávateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Objednávateľom – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.7.2021.